Over Ons

De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) zijn in 1944 ontstaan vanuit de Gereformeerde Kerken (nu PKN). Centraal in onze kerk staat de Bijbel, waaruit wij God willen leren kennen.

De GKV worden gevormd door 273 gemeenten (bron: www.gkv.nl). De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Schildwolde telt 879 leden; dit zijn 283 doopleden en 596 belijdende leden (stand op 15 oktober 2015).

Waar staat de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt voor? Hiervoor verwijzen we je graag naar de website van de GKV.
Ook op wikipedia staat veel achtergrondinformatie over de GKV. Hierbij staat bovendien een mooie foto van onze eigen kerk!

Visie

Bij alles wat we doen binnen onze gemeente houden we onze visie voor ogen:

Onze gemeente is een eensgezinde familie, die in verbondenheid met Christus en vanuit de liefde van Christus elkaar accepteert en elkaars gaven inzet om God te dienen. Hierbij staat de liefde voor en het omzien naar elkaar centraal en zijn we ook open en eerlijk. Dit straalt vanzelf naar buiten, waardoor wij heilzaam zijn voor onze omgeving.

Predikant

Sinds 3 februari 2013 is ds. Kees van Dusseldorp (voorheen GKV Capelle aan de IJssel) aan onze kerk verbonden.
De tekst voor zijn intrede- preek was uit Johannes 1:12: ‘Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden’. (NBV)

Kijk voor meer informatie en recente preken op de website van ds. Van Dusseldorp.

Kerkenraad

De kerkenraad heeft als belangrijkste kerntaken de woordverkondiging, pastoraat en diaconaat, catechese en toerusting van de gemeente.
De kerkenraad bestaat uit predikant en kerkelijk werker, ouderlingen en diakenen. Het moderamen is het bestuur van de kerkenraad.

Contactadressen

predikant: cdusseldorp@gkv-schildwolde.nl
kerkelijk werker: petranelbos@gmail.com
scriba moderamen: scriba@gkv-schildwolde.nl
secretaris diaconie: diaconie@schildwolde.gkv.nl

Diaconie

De diaconie zorgt voor mensen die hulp en aandacht nodig hebben, binnen en buiten de gemeente.

Voor het werk binnen de gemeente worden de gemeenteleden actief betrokken bij het ‘om denken om elkaar’. Dit betreft vooral het bezoeken van gemeenteleden waar ziekte, nood of waar gewoon een ‘arm om de schouder’ nodig is. Waar aanvullende bijzondere zorg nodig is zal de diaken hulp en aandacht geven.

Voor het werk buiten de gemeente worden jaarlijks projecten gesteund, waarbij vooral ook de gemeenteleden betrokken worden. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse voedsellactie die wordt gehouden in aanloop naar ‘dankdag voor gewas en arbeid’. In deze actie wordt nauw samengewerkt met Dorcas Aid te Andijk (http://www.dorcas.nl/over-dorcas/) In de afgelopen jaren zijn er op deze manier al vele honderden voedselpakketten via Dorcas Aid doorgegeven aan de allerarmsten.
Via de evenementenpagina van deze website worden acties aangekondigd.

Kijk voor meer informatie over het werk van de diakenen en de rol van de diaconie op de website van het diaconaal steunpunt: www.diaconaalsteunpunt.nl

Contactgegevens diaconie

Secretaris:  A. Poort-de Winter, diaconie@gkv-schildwolde.nl

Bestuurlijke Zaken

De Commissie Bestuurlijke Zaken (CBZ) is verantwoordelijk voor alle zakelijke (niet inhoudelijke) zaken binnen de kerk. Een uitzonderling hierop zijn de financiële zaken en het onderhoud/beheer van de gebouwen en terreinen; deze zaken vallen onder de Commissie Advies en Beheer (CAB).

  • Regelen van de kerkdiensten, preekvoorziening, organisten
  • Kerkelijk archief
  • Controle financiële administraties
  • Scholingen, cursussen ambtsdragers en gemeenteleden
  • Ledenadministratie, jaarboekje, de Band
  • Beroepingswerk
  • Organiseren van kerkelijke verkiezingen
  • Verantwoordelijk voor de kerkelijke website
  • Aanspreekpunt leden van het kerkelijk bureau

Contact met de CBZ:
cbz@gkv-schildwolde.nl

Advies En Beheer

De Commissie van Advies en Beheer (CAB) is verantwoordelijk voor:

-Het beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen

-De kosters in de erediensten en alle werkzaamheden die daarmee samenhangen

-De financiële zaken.

De uitvoering van de financiële zaken wordt gedaan door de penningmeesters en de administrateur. De Financiële Werkgroep is het ondersteunend overlegorgaan van penningmeesters en de administrateur. In deze werkgroep hebben ook twee leden van de CAB zitting.

Contact met de CAB:

cab@gkv-schildwolde.nl

penningmeester (voor Kerk, Kandelaar en ’t Schienvat):
penningmeester@gkv-schildwolde.nl

administrateur (voor VVB, Zending, TU, Collecten(munten), taakgroep Evangelisatie, Oudercommissie, Verenigingscommissie, Kidzklup en secretaris financiële werkgroep (FW):
administrateur@gkv-schildwolde.nl

Informatie over de ANBI-kerken

(Van de financiële werkgroep)

ANBI_GKV
ANBI (
Algemeen Nut Beogende Instelling)

De vrijgemaakte kerken (GKV) zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan een ANBI een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Van de belastingdienst is een groepsbeschikking ontvangen.

Nieuwe ANBI-regels: Meer transparantie
Aan instellingen met een ANBI-erkenning zijn  strengere eisen gesteld. Per 1 januari 2016 gelden deze ook voor kerken!

Om de ANBI-status te behouden moet aan de zogenaamde “informatieplicht” worden voldaan.

Op de website van het GKV is, naast het beleidsplan van het GKV, van alle GKV kerken een publicatie opgenomen. De publicatie van onze kerk is onder de volgende link te vinden: http://www.gkv.nl/anbi/schildwolde

Koster

Het kostersteam van de Kandelaarkerk bestaat uit een koster en vijf vrijwillige kosters. Deze laatsten zijn voornamelijk aanwezig bij de zondagse kerkdiensten.

De koster is bereikbaar via:

Mail: koster@gkv-schildwolde.nl
Tel: 0598 421557